شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

MAHMOODD

+ پروردگارا... مرا بازدار از اينکه انسان بينوا را فرومايه پندارم ، يا گمان کنم که انسان توانگر ، فضل و برتري دارد .. در مقابل ، مرا بازدار از اينکه انسان توانگر را متکبر و بخيل پندارم و يا گمان کنم که بينوايان همواره فضل و برتري دارند ... چيزي که از تو مي خواهم تعادل است ... که بدانم شريف کسي است که فرمانبرداري تو او را شرافت بخشيده باشد و عزيز کسي است که از بندگي تو عزت يافته باشد ...
STARE MUSIC
@};- و چه زيبا نوشتي
MAHMOODD
عزيز کسي است که از بندگي تو عزت يافته باشد ...
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top