شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

MAHMOODD

+ دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت / دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخور...
2-تنها
94/2/21
MAHMOODD
يعني الان براي شما بالا نمياد؟
MAHMOODD
!
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top